REGULAMIN UZYSKIWANIA STOPNI JUDO

w Uczniowskim Klubie Sportowym FENIKS Bytom

ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne
 1. Ustala się dwa rodzaje stopni
  1.1. stopnie szkolne - KYU
  1.2. stopnie mistrzowskie - DAN
 2. Uzyskiwanie stopni KYU i DAN
  2.1. Egzaminy na stopnie od 6 do 2 KYU mają prawo przeprowadzać licencjonowani trenerzy lub instruktorzy UKS FENIKS Bytom posiadający stopień minimum 1 DAN, którzy posiadają certyfikat PZ Judo.
  2.2. Egzaminy na 1 KYU są przeprowadzane przez komisje składające się minimum z dwóch osób, które uzyskały Co najmniej jeden z członków komisji winien posiadać minimum 2 DAN i być trenerem lub instruktorem UKS FENIKS Bytom.
  2.3. Egzaminy na stopnie mistrzowskie 1- 3 DAN mają prawo przeprowadzać komisje regionalne składające się z minimum dwóch osób, które posiadają minimum dwa stopnie wyżej od stopnia na który przeprowadzany jest egzamin i uzyskały certyfikat PZ Judo uprawniający do nadawania stopni DAN
  2.4. Prawo przeprowadzania egzaminu lub nadania stopnia 4 DAN i wyższego posiada wyłącznie Główna Komisja Dan PZ Judo.
  2.5. Obowiązuje zachowanie kolejności promowania na stopnie. Przed przystąpieniem do egzaminu konieczne jest posiadanie stopnia poprzedzającego. Nie dopuszcza się omijania stopni.
  2.6. Aby uzyskać wyższy stopień w judo należy spełnić wymagania zawarte w regulaminie i zdać egzamin techniczny zgodnie z wymaganiami dla danego stopnia Judo.
  2.7. Egzaminy na stopnie KYU i DAN muszą być zgłoszone przez egzaminatora lub komisję do UKS FENIKS Bytom co najmniej 7 dni przed ich planowanym terminem. Przystępujący do egzaminu w tym samym terminie dokonuje opłaty za egzamin na konto Klubu. W terminie 7 dni od zakończenia egzaminu komisja lub egzaminator przesyła wyniki drogą elektroniczną przez system do UKS FENIKS Bytom, a nadane stopnie są prawomocne po 30 dniach od daty egzaminu. W tym czasie UKS FENIKS Bytom wydaje certyfikat i przesyła do trenera w celu uroczystego wręczenia. Nie zgłoszenie w terminie siedmiu dni wyników egzaminu skutkuje pozbawieniem egzaminatora wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminu.
  2.8. Zgodnie z przepisami Światowej Federacji Judo nie uznaje się żadnych stopni nadanych przez inne federacje obywatelom polskim.
 3. Opłaty
  3.1. Za przeprowadzenie egzaminu i wydawanie certyfikatu na stopnie lub nadanie stopnia obowiązują opłaty:
  a) 6 Kyu i 4,5 Kyu (czyli żółta belka) - 80,00 zł i pas 35,00 zł (nie dotyczy 6 kyu, czyli białego pasa);
  b) 4-1 Kyu – 80,00 zł plus koszt rocznej licencji PZ Judo (30,00 zł dzieci, 60,00 zł Młodzicy i Juniorzy Młodsi, 100,00 zł Juniorzy), należy również doliczyć koszt za pas od 40,00 zł (zależne od firmy);
  c) 1 - 6 DAN - 700,00 zł
  3.2. Opłaty za egzamin i certyfikat muszą być przelane na konto UKS FENIKS Bytom w terminie jak w pkt.2.7 przez przystępującego do egzaminu, a kserokopia / skan wpłaty przedkładana jest komisji lub trenerowi prowadzącemu i załączona do protokołu egzaminacyjnego przez trenera.
  3.3. Niniejszy regulamin nie przewiduje zwolnień z opłat za egzaminy na stopnie KYU i DAN oraz za nadanie stopnia DAN
ROZDZIAŁ II - STOPNIE KYU
 1. Ustala się 6 stopni KYU
  1.1. 6 KYU - pas biały
  1.2. 5,5 KYU - żółta belka
  1.3. 5 KYU - pas żółty
  1.4. 4,5 KYU - pomarańczowa belka
  1.5. 4 KYU - pas pomarańczowy
  1.6. 3,5 KYU - zielona belka
  1.7. 3 KYU - pas zielony
  1.8. 2 KYU - pas niebieski (dopuszczamy grawer z imieniem i nazwiskiem)
  1.9. 1 KYU - pas brązowy (dopuszczamy grawer z imieniem i nazwiskiem)
 2. Kryteria nadawania stopni
  2.1. 6-5 KYU – spełnienie wymagań technicznych i czasowych
  2.2. 4-1 KYU – spełnienie wymagań technicznych i sportowych lub czasowych
 3. Wymagania sportowe 
  3.1. do egzaminu na stopnie zielona belka, 3, 2, 1 KYU może przystąpić zawodnik który zdobył 10 pkt za zwycięstwa w zawodach organizowanych przez Okręgowy Związek Judo, PZ Judo, IJL, EJU, IJF, gdzie jedna zwycięska walka to jeden punkt. Po upływie minimum pół roku od daty uzyskania poprzedniego stopnia.
  3.2. Osoby, które nie startują w zawodach mają możliwość przystąpienia do egzaminów na stopnie szkoleniowe 3 KYU bez spełnienia warunku sportowego po upływie roku od daty uzyskania poprzedniego stopnia i po uzyskaniu rekomendacji Trenera UKS FENIKS Bytom.
  3.3. Osoby, które nie startują w zawodach mają możliwość przystąpienia do egzaminów na stopnie szkoleniowe 2 -1 KYU bez spełnienia warunku sportowego po upływie dwóch lat od daty uzyskania poprzedniego stopnia i uzyskaniu rekomendacji Trenera UKS FENIKS Bytom
 4. Wymagania czasowe
  4.1. Do egzaminu na stopień 6 KYU można przystąpić po minimum 30 treningach i w wieku minimum 7 lat.
  4.2. Do egzaminu na żółtą belkę można przystąpić po minimum 25 treningach od uzyskania 6 KYU
  4.3. Do egzaminu na stopień 5 KYU można przystąpić po minimum 25 treningach od uzyskania żółtej belki
  4.4. do egzaminu na pomarańczową belkę można przystąpić po minimum 30 treningach od uzyskania 5 KYU
  4.5. do egzaminu na stopień 4 KYU można przystąpić po minimum 30 treningach od uzyskania pomarańczowej belki
  4.6. do egzaminu na zieloną belkę można przystąpić po minimum 35 treningach od uzyskania 4 KYU i spełnieniu kryterium sportowego lub 70 treningach od uzyskania 4 KYU
  4.7. do egzaminu na stopień 3 KYU można przystąpić po minimum 50 treningach od uzyskania zielonej belki i spełnieniu kryterium sportowego lub po minimum 160 treningach od uzyskania zielonej belki
  4.8. do egzaminu na stopień 2 KYU można przystąpić po spełnieniu kryterium sportowego lub 250 treningach od uzyskania 3 KYU
  4.9. do egzaminu na stopień 1 KYU można przystąpić po spełnieniu kryterium sportowego lub 300 treningach od uzyskania 2 KYU i w wieku minimum 14
 5. Wymagania techniczne
  5.1. Zademonstrowanie technik przypisanych danym stopniom
  5.2. NAGE WAZA zademonstrowanie w yoko soto geiko na obydwie strony
  5.3. KATAME WAZA wraz z haira kata
  5.4. Wymagania dla poszczególnych stopni:

VI Kyu (Pas biały)
Podstawy:

 • Rei ho
 • Shizen ( shizen tai, jigo tai)
 • Tai sabaki
 • Ukemi
 • Kumi kata
 • Happono kuzushi
 • Shintai

Ponadto znajomość historii i zasad judo wraz z demonstracją. Składanie judogi i wiązanie pasa oraz teoria.

V kyu (Pas żółty)

Nage waza:

 • O soto gari
 • Ko soto gari
 • De ashi harai
 • Ko uchi maki komi

Ne waza:

 • Kami shiho gatame

Wyjścia, obrony, przejścia.

IV kyu (Pas pomarańczowy)

Nage waza:

 • Ko uchi gari
 • Okuri ashi harai

Katame waza:

 • Kuzure youko shiho gatame
 • Kuzure kami shiho gatame
 • Kuzure tate shiho gatame
 • Ushiro kesa gatame
 • Ude garami
 • Ude hishigi juji gatame
 • Hadaka jime
 • Ushiro jime
 • Okuri eri jime

Wyjścia, obrony, przejścia.

III kyu (Pas zielony)

Nage waza:

 • Ashi guruma
 • Uki otoshi
 • Ushiro goshi

Katame waza:

 • Nami juji jime
 • Gyaku juji jime
 • kata juji jime
 • Tsukkomi jime

Wyjścia, obrony, przejścia.

I kyu (Pas brązowy)

Nage waza:

 • Sukui nage
 • Soto makikomi
 • O soto guruma
 • Uki waza
 • Ura nage
 • Sumi otoshi
 • Kata guruma

Katame waza:

 • Kataha jime
 • Sode guruma jime
 • Ryo te jime
 • Kata te jime
 • Koshi jime
 • Kesa garami
 • Kami sankaku gatame
 • Tate sankaku gatame
 • Yoko sankaku gatame

  Wyjścia, obrony, przejścia.

VI kyu (Żółta belka)

Nage waza:

 • O uchi gari
 • O goshi

Ne waza:

 • Hon kesa gatame
 • Yoko shiho gatame
 • Tate shiho gatame

  Wyjścia, obrony, przejścia.

V kyu (Pomarańczowa belka)

Nage waza:

 • Tai otoshi
 • Tsuri goshi (o tsuri goshi, ko tsuri goshi)
 • Harai goshi
 • Ippon seoi nage
 • Sasae tsuri komi ashi
 • Uki goshi

Katame waza:

 • Kuzure kesa gatame
 • Mune gatame
 • Kata gatame

Wyjścia, obrony, przejścia.

IV kyu (Zielona belka)

Nage waza:

 • Uchi mata
 • Tomoe nage
 • Hiza guruma
 • Koshi guruma

Katame waza:

 • Ude hishigi ude gatame
 • Ude hishigi hiza gatame
 • Ude hishigi waki gatame
 • Sankaku jime

Wyjścia, obrony, przejścia

II kyu (Pas niebieski)

Nage waza:

 • Sode tsuri komi goshi
 • Ko soto gake
 • Yoko otoshi
 • Tani otoshi
 • Harai tsurikomi ashi
 • Yoko wakare
 • Sumi gaeshi
 • Yoko guruma

Katame waza:

 • Ude hishigi hara gatame
 • Ude hishigi ashi gatame
 • Ude hishigi sankaku gatame
 • Ude hishigi te gatame
 • Ashi garami

Wyjścia, obrony, przejścia.

ROZDZIAŁ III
 1. 1. Uwagi końcowe
  1.1. Kandydat do egzaminu na stopień KYU zgłasza trenerowi ustnie gotowość zdawania egzaminu
  1.2. Dokumentacja spełnienia warunku sportowego prowadzona jest przez trenera klubowego.
  1.3. Zgłoszenie do egzaminu na stopień DAN musi zawierać opinię o kandydacie napisaną przez:
  a) trenera (jeżeli kandydatem jest zawodnik),
  b) bezpośrednich przełożonych (Klub) lub Radę Trenerów (gdy kandydatem jest trener),
  c) Główną Komisję Sędziowską (gdy kandydatem jest sędzia) Kandydat drukuje i przedkłada komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu.
  1.4. Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat wnosi opłatę egzaminacyjną bezpośrednio na konto UKS FENIKS Bytom i kserokopie lub skan wpłaty bądź przelewu przedkłada wraz z wnioskiem komisji egzaminacyjnej. Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od efektu egzaminu. 
  1.5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zgłasza do rejestru UKS FENIKS Bytom listę osób, które zdały egzamin.
  1.6. Komunikat o zdanych egzaminach podawany jest na stronie klubu.
  1.7. Niniejszy regulamin unieważnia wszystkie poprzednie regulaminy

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 roku

pl_PLPolish